Hindubbisinaa

Dhugaa dubbadhu dhabnaan
Dhugaan olumaa dabnaan
Soburra jedhee bade.
Dhugaa dhabe barbaadee.
…..
Mee isin natti himaa
Dhugaan akkam saa
Akka gaaraa dhaabbattii?
Moo diriirtuu akka raasaa.

Lafarra dhangalaatii?
Barartii akka allaatti?
Guddoo akka gaalatii?
Moo tan akka baalati.?

Tan akka qeerransaatii?
Moo akka borofaa rifattii?
Hilleettidhaan dorgomtii?
Moo akka qocaa tirattii.?
Kutattuu akka OMN tii
Moo afuuftuu akka ESAT
……..
Mee isin naaf himaa
Dhugaa agartanii.
Nagaa jettaniinmoo
Dhiistanii tartanii.?
……….
Ani hin agarre
Silaa hindubbisaa
Yoo xiqishuu taate
Fudhadhee guddisa.
…..
BY AMG

Dhugaan olii dabnaan

Loogii uuma taanan

Ol iyyannoo dhabnaan.

Eessatti iyyatu

Dhugaan olii dabnaan.

Jedhee singaafachuuf.

Keessi koo barbaadaa.

Eessatti iyyatu

Mee deebiitti yaadaa.

………

Kan osoo beeku rafuu

Iyyituu sin dhaga’uu.

Yaami naan hin jedhin

Inni dhahuu ka’uu.

Kan dhugaa awwaalu.

Bolla qotee fageessee.

Ni biqilaa beeki

Gaafa guyyaan geesse.

……

Akka foon qirchaatti.

Kan saba qoqqooddu.

Ilma namaa mitii

Dacheen siin haa ooddu.

……………..

Kan nutti dheeressitu

Umrii gabrummaadhaa.

Nutu booya malee

Siif yeroon badhaadha.

Dhugaatin kee daadhii

Nyaanni kee dhadhaadha.

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: